1. Algemeen

2. Toepasselijkheid

3. Totstandkoming

van de overeenkomst

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft

b. Opdrachtnemer: Buro BlauwBrug Grafisch Vormgevers Amsterdam

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en

opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, met uitsluiting van

de voorwaarden van de opdrachtgever, behoudens wijzigingen in de

voorwaarden van opdrachtnemer welke door beide partijen uitdrukkelijk

en schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing

op de overeenkomsten met opdrachtnemer.

2.2. De opdrachtgever verklaart uit voorwaarden van koepelorganisatie voor

de grafische industrie voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen

steeds volledig te zullen respecteren.

2.3. Op levering waarvoor derden worden ingeschakeld (Drukkers, Lithografen, verspreiders e.d)

zijn de leveringsvoorwaarden voor de desbetreffend dienst tevens van toepassing.

2.4. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij

daarvan uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer

opgestelde bevestigingsbrief door opdrachtgever is ontvangen. De bevestiging

is gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.

De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor

de opzet en uitvoering van de opdracht heeftverstrekt. De bevestiging wordt geacht de

overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze of met een andere

inhoud tot stand is gekomen.

3.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit deinhoud, aard of strekking

van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4. Terbeschikking-

stelling van informatie

door de opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeen

komstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, of waar-

van opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uit-

voeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te

stellen.

4.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan

opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden

afkomstig zijn.Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan

doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of on-

volledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar had behoren te

zijn.

4.3. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet

behoorlijk aan opdrachtnemer worden verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering

van de opdracht op te schorten. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort-

vloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen

van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.4. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde

bescheiden aan deze geretourneerd.

5. Uitvoering

van de opdracht

5.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Het belang

van de opdrachtgever is daarbij bepalend. Wijzigingen in de persoon die de opdracht uitvoert,

kan, behoudens bezwaar van de opdrachtgever, plaatshebben zonder dat dit de kosten van de

dienstverlening beïnvloedt, tenzij de wijziging plaatsvindt op verzoek van de opdrachtgever en het

uurtarief van degene die opdrachtgever wenst als uitvoerder van de opdracht hoger is dan het

uurtarief van degene die daarvoor met de opdracht was belast. In dat laatste geval dient

opdrachtgever het hogere uurtarief te gaan betalen.

5.2. Opdrachtnemer kan pas dan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in

rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor, voorafgaande

aan de meerwerkzaamheden, toestemming heeft verleend, tenzij de aard van het meerwerk,

danwel de spoedeisendheid van de werkzaamheden zodanig is dat voorafgaande toestemming

niet kan worden afgewacht.

5.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten

uitvoeren. Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken

voor het verrichten van substantiële werkzaamheden, zal hij daartoe slechts overgaan na de

opdrachtgever schriftelijk hiervan op de hoogte te hebben gebracht. Indien opdrachtgever derden

bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken voor het verrichten van substantiële

werkzaamheden, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeen-

stemming te hebben bereikt.

5.4. Een opdracht wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat opdrachtnemer binnen

vijf werkdagen na inzage in het dossier het recht heeft de opdracht alsnog terug te geven,

zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

5.5. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren.

Met wensen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld gebruik van bepaalde terminologie) houdt

opdrachtnemer rekening, voor zover opdrachtnemer zulks verantwoord acht.

6. Geheimhouding

7. Intellectuele

eigendom

6.1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht

tot geheimhouding tegenover derden.

6.2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door de opdrachtgever ter

\beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt

in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder begrepen reprorechten, auteursrechten,

naburige rechten, octrooirechten, databankrechten, model- en merkenrechten) op de resultaten

van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever verleende diensten, verrichte werkzaamheden en

geleverde prestaties berusten bij opdrachtnemer of haar licentiegevers.

7.2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen

werkwijzen, folders, brochures, (model)contracten, artikelen, andere teksten, cartoons en

andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords direct

of indirect, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen.

7,3 Afbeelding van reclameopdrukken

Blauwbrug behoudt zich het recht voor, het aan de klant geleverde artikel resp.

het reclameopschrift te gebruiken c.q. af te beelden voor reclamedoeleinden.

8. Honorarium

8.1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende

opdracht of de mate van bruikbaarheid door opdrachtgever van de door opdrachtnemer verleende

diensten.

8.2. Aan de opdrachtnemer dienen te worden vergoed honorarium en verschotten.

Opdrachtnemer is bevoegd voor de betaling van zijn declaratie zekerheid te verlangen in de vorm

van voorschot in geld.

8.3. Met verschotten worden bedoeld:

– vergoeding van te specificeren kosten zoals reis- en verblijfkosten, taxatiekosten –

8.4. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende

basisuurtarief van opdrachtnemer, althans een ander, door opdrachtnemer schriftelijk bevestigd,

basisuurtarief. De hoogte van dit uurtarief wordt jaarlijks, met ingang van de eerste dag van het

nieuwe kalenderjaar, vastgesteld door opdrachtnemer en is op aanvraag verkrijgbaar. Indien een

afwijkend uurtarief is overeengekomen wordt dit met deze zelfde ingangsdatum verhoogd of

verlaagd met hetzelfde percentage als de wijziging van het basisuurtarief. Factoren, zoals het

belang van de zaak, specialistische aard van de zaak, draagkracht van de opdrachtgever en

spoedeisendheid van de te verrichten werkzaamheden, geven aanleiding tot verhoging of

verlaging van het basisuurtarief met een vermenigvuldigingsfactor van 0,5 tot 2.

8.5. Zolang de opdracht niet is voltooid, is opdrachtnemer bevoegd tussentijds te declareren.

9. Betaling

9.1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden

binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan veertien dagen na

factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro valuta door overmaking ten gunste van een

door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening danwel door middel van een wettig betaalmiddel

rechtstreeks aan de directeur van opdrachtnemer.

9.2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1. genoemde termijn heeft betaald, is

opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere

ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag

opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele

voldoening. Indien betaling binnen veertien dagen achterwege blijft, zal de opdrachtnemer een

aanmaning sturen. Indien betaling achterwege blijft binnen de in de aanmaning gestelde termijn

kan opdrachtnemer, met een beroep op de onzekerheidsexceptie, zijn werkzaamheden

opschorten, ook voor andere opdrachten van opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie

betrekking heeft. Opdrachtnemer is verder gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot

de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het

moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

9.3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever een depot te verlangen tot

zekerheid van de door hem te maken kosten bij het uitvoeren van de opdracht. Indien storting

van dit depot achterwege blijft, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd haar overige rechten,

de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen

opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Indien

de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek door opdrachtnemer een

dergelijke zekerheid heeft gesteld, is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen op te

schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de

overeenkomst behoudt opdrachtnemer het recht op vergoeding van de tot op dat tijdstip

uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

9.4. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van opdracht-

gever zullen de verplichtingen van opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

9.5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats

van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst

open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere

factuur.

9.6. Alle in redelijkheid daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke

(incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever

van diens betalingsverplichting, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke

incassokosten na de eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van de vordering te

bedragen, echter met een minimum van ¤.179,00.

9.7. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van

opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te

verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te

bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer

gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de (verdere) uitvoering van de overeenkomst

onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke

hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de

werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk

verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Buro Blauwbrug behoudt de eigendom van alle door haar geleverde waren totdat de cliënt al zijn verplichtingen uit de

opdracht of overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden, is nagekomen. Indien de cliënt enige in de volzin

bedoelde verplichtingen niet nakomt, is Buro Blauwbrug gerechtigd zonder nadere verzuimstelling van de cliënt de waren

terug te nemen. Bovendien is Buro Blauwbrug dan niet verplicht om bij een gedeeltelijke betaling enig bedrag te restitueren

aan de klant, terwijl Buro Blauwbrug niet aansprakelijk kan worden gestel voor enige schade ook, die de klant daardoor leidt

dan wel kan leiden. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde waren met de nodige zorgvuldigheid

en als herkenbaar eigendom van Buro Blauwbrug te bewaren. Zolang de eigendom van zaken nog berust bij Buro Blauwbrug is

de cliënt niet bevoegd deze te vervreemden anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, te verpanden, te

vernietigen danwel op enige andere wijze derden enige aanspraken daarop te verlenen. Indien de cliënt in strijd handelt

met het in de vorige zin bepaalde, is hij verplicht zijn vorderingen terzake aan Buro Blauwbrug te cederen. Zodra Buro Blauwbrug

aan de cliënt met een beroep op deze bepaling te kennen heeft gegeven de waren terug te zullen nemen is de het de

cliënt niet meer toegestaan de waren te vervreemden ook niet in het kader van de bedrijfsvoering. De cliënt is verplicht

tegenover derden ondubbelzinnig te doen blijken van de eigensdomrechten van Buro Blauwbrug.

11. Reclames

12.Leveringstermijn

13. Opzegging

11.1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen,

op straffe van verval, schriftelijk, aangetekend en gespecificeerd binnen 7 dagen na de verzend-

datum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, danwel binnen 14 dagen

na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs

niet eerder kon ontdekken, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht, aan

opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

11.2. Reclames als in het vorige lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever

niet op. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen

aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw ver-

richten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van

de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald

honorarium.

12.1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde

informatie en/of materiaal ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werk-

zaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen,

respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

12.2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te

beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De overeenkomst

kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens

ermijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet uitvoert

binnen een hem, na afloop van de overeengekomen termijn, schriftelijk aangezegde redelijke

termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 264 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

13.1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde tussentijds de overeenkomst

opzeggen indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan of hoeft

plaats te hebben conform de opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele opdrachts-

pecificaties, danwel voortzetting van de werkzaamheden in redelijkheid niet meer van opdracht-

nemer kan worden gevergd. Onder dit laatste geval dienen liquidatie en faillissement van de

opdrachtgever in elk geval te worden gerekend.

13.2. Tussentijdse opzegging dient schriftelijke en gemotiveerd aan de wederpartij te worden

medegedeeld. Indien de partij die opzegt dit nalaat, kan de wederpartij de opzegging schriftelijk

bevestigen.

13.3. Zegt opdrachtnemer de overeenkomst op dan draagt hij ervoor zorg dat opdrachtgever

daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en overeenkomstig de eisen

van goed vakmanschap verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan

worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat

het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Indien een fout wordt

gemaakt doordat de opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is

opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever

aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig

handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk voor

maximaal een bedrag ter grootte van de declaraties aan deze opdrachtgever over de laatste zes

maanden voorafgaande aan de aansprakelijkstelling.

14.2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging,

beschadiging van de aan opdrachtnemer toevertrouwde dossierstukken, manuscripten,

documenten, papieren, boeken, diskettes, video of audio banden en andere informatiedragers,

tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen

grove nalatigheid.

14.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die

veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft

verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar

handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdracht-

nemer.

14.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van claims en aanspraken van derdenrechten door

gebruik en/of publicatie van de verstrekte informatie met betrekking tot auteursrechten,

intellectuele eigendommen en geheimhoudingsplichten.

15. Verzending

16. Overmacht

17. Toepasselijk recht

en forumkeuze

15.1. Alle diensten, teksten en andere producten van de geest, ook welke franco worden

geleverd, reizen voor risico van de opdrachtgever.

15.2. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending per gewone

post, telefax, koerier, e-mail e.d.

15.3. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het

moment dat het medium de verzending heeft bevestigd.

16.1. Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorziene

omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de opdrachtge-

ver kan worden verlangt. Met overmacht gelijk te stellen zijn ziekte, werkstaking, werkliedenuit-

sluiting, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige

storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of bij leveranciers van opdrachtnemer.

16.2. Ingeval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht

de overmachtsituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden gevergd,

dan kan elke partij de overeenkomst door enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden,

zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien opdracht-

nemer ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moet staken, behoudt opdrachtnemer

het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

17.1. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende

overeenkomsten, zullen Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van

een Mediator van Empathy conflictbemiddelaars te Amstelveen

17.2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp

van Mediation, zal dat geschil, met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie, in eerste aanleg

voorgelegd worden aan het oordeel van de bevoegde rechter met toepassing van het

Nederlandse recht.

17.3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door

de bevoegde rechter in Amsterdam. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dag-

vaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

18. Wijziging van

de voorwaarden

19. Vervaltermijn

18.1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toesturen. De wijzigingen

treden jegens opdrachtgever in werking zodra partijen schriftelijk en uitdrukkelijk de wijziging in

de voorwaarden hebben bevestigd.

18.2. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of overeenkomsten met de

opdrachtnemer niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen

onverlet.

19.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderings-

rechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer

in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar

na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het

bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

1 april 2003/versie 2*

©2003 mr. M.N.A.Boelrijk Empathy.nLaw www.empathy.nl